Yhdistyksen säännöt


PIRKANMAAN OPINTO-OHJAAJAT R.Y:N SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan opinto-ohjaajat ry. Sen toimialue on Pirkanmaa ja kotipaikka Tampereen kaupunki.


2. Tarkoitus ja toiminta          

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä opinto-ohjauksen kehittämiseksi, opinto-ohjaajien ammattitaidon parantamiseksi, hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Yhdistys edistää jäsenistön ammatillista osaamista tekemällä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esittely- ja keskustelutilaisuuksia, opintokäyntejä, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä maksullisia huvitilaisuuksia
 • harrastaa kustannustoimintaa
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta


3. Jäsenet                              

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ohjausalan tehtävissä toimiva henkilö. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka työskentelee yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy jäsenet.


4. Jäsenmaksu                      

Jäsenen on maksettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden ja perimistavan määrää yhdistyksen vuosikokous.


5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.


6. Toiminta ja tilikausi            

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit samoin kuin yhdistyksen ja sen hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa asiakirjat lausuntoineen hallitukselle kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun he ovat saaneet tilinpäätösasiakirjat käyttöönsä.


7. Yhdistyksen kokoukset     

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


8. Vuosikokous                      

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut toimihenkilöt.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 • Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 • Valitaan muut jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 • Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 • Määrätään jäsenmaksun suuruus ja perimistapa.
 • Käsitellään talousarvio.
 • Valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.


9. Hallitus                               

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kaksi ja varajäsenistä kaksi ovat vuosittain kerrallaan erovuoroisia. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitajana voi toimia myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Hallituksen tehtävänä on 

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 2. toimeenpanna kokousten päätökset
 3. valvoa sääntöjen noudattamista
 4. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
 5. valvoa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


10. Sääntöjen muuttaminen   

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


11. Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta päättää vuosikokous vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa varat on käytettävä johonkin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.


Pirkanmaan opinto-ohjaajat ry on merkitty yhdistysrekisteriin 24.01.1986.

Rekisterinumero on 143.916.

Sääntöjen muutos on rekisteröity 30.01.2012.